Програма партії: Новий курс

20 квітня 2017
Програма партії: Новий курс

ЗАРЕЄСТРОВАНО

МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ

ПАРТІЇ УКРАЇНИ 27.01.2015р

Свідоцтво №263-п.п.

ЗМІНИ ВЗЯТІ ДО ВІДОМА

МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ

ПАРТІЇ УКРАЇНИ Наказ від 16.07.2015р

№1254/5

Затверджено

Установчим З’їздом ПОЛІТИЧНОЇ . «ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ» 01.09.2014р.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ

Позачерговим З’їздом ПОЛІТИЧНОЇ . «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА» 19.06.2015р.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ VІ Позачерговим З’їздом ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛ – ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ » (четвертий етап) 26.05.2017р.

 

 

ПРОГРАМА

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ"

код ЄДРПОУ 39651865

Київ-2017

ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

"СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ"

ПРЕАМБУЛА

         Дана Програма є викладом основних цілей та завдань Партії, а також шляхів їх досягнення.

         Програма розроблена на основі вимог та потреб простих людей, громадян України, з урахуванням соціально-економічних та політичних прагнень українського народу, згідно до чинного законодавства України.                           

       Програма складається з двох частин. Перша частина містить ідеологічні бачення змін, а друга передбачає конкретні реформи, завдяки яким їх можливо досягнути.                                                                         

ПРОГРАМА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ

РОЗДІЛ I. ІДЕОЛОГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ.

Головне стратегічне завдання Соціал-Демократичної партії – виконання норми, закладеної в 1-у статтю Конституції, згідно з якою Україна є соціальною і правовою демократичною державою. Саме тому, для Соціал-Демократів соціальні права, поряд з громадянськими і політичними, є невід'ємною частиною демократії.

На наше переконання, демократія, включає:

Ø  по-перше, ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА – починаючи зі свободи слова, думки і віросповідання, закінчуючи правом на справедливий суд та іншими складовими індивідуальних свобод. Приватна власність і свобода підприємництва, як механізм вільного розпорядження приватною власністю, є невід'ємною частиною громадянських свобод;

Ø  по-друге, ПОЛІТИЧНІ ПРАВА – право громадян безперешкодно брати участь у здійсненні політичної влади, причому, не тільки через обраних в ході вільних виборів представників, але й безпосередньо;

Ø  по-третє, СОЦІАЛЬНІ ПРАВА, як визнання того факту, що повноцінна реалізація українцями своїх громадянських і політичних прав можлива лише в умовах державної гарантії прийнятних стандартів економічного добробуту, здоров'я, освіти та безпеки;

Соціал-Демократи визнають наявність корінних протиріч між роботодавцями і найманими працівниками, але вважають, що в рамках соціал-демократичної держави вони вирішувані через гармонізацію інтересів праці та капіталу.

З точки зору Соціал-Демократів:

РИНКОВА ЕКОНОМІКА – це система, за якої:

Ø  виробництво товарів засновано на приватному розпорядженні засобами виробництва;

Ø  розподіл товарів здійснюється через вільний обмін на ринку;

Ø  існують наймана праця, з одного боку, і власники засобів виробництва або капіталу, з іншого, при цьому робоча сила виступає в якості товару;

Ø  ринкові відносини регулюються домовленостями – загальними правилами гри – укладеними учасниками ринку.

ДЕМОКРАТІЯ — це історичне досягнення цивілізації, яка:

заснована на ідеї рівної свободи для всіх членів суспільства в рамках держави;

забезпечує прийняття рішень більшістю в рамках демократичних процедур;

потребує як у сильному громадянському суспільстві, так і в дієздатній державі, здатній забезпечити всім своїм членам можливість участі в суспільних процесах.

РИНКОВА ЕКОНОМІКА суперечить ДЕМОКРАТІЇ, коли:

Ø  приватне розпорядження засобами виробництва, яке здійснюється небагатьма, веде до настільки нерівного розподілу багатств, що порушує принципи рівної свободи та участі всіх людей у житті суспільства;

Ø  нерівність у доступі до влади між роботодавцями і працівниками найманої праці досягає такого ступеня, що воно в цілому суперечить соціального та політичного самовизначення працівників;

Ø  ринковий капіталізм породжує суперечність між прагненням небагатьох до прибутку і благополуччям усього суспільства, яке може бути забезпечене на основі принципів демократії;

Ø  за державою закріплюється лише одна функція: забезпечення спокою і порядку, а фактично – охоронна функцію на користь небагатьох.

ДЕМОКРАТІЯ суперечить РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ, коли

Ø  свобода підприємництва істотно обмежується або, навіть, скасовується за допомогою демократично прийнятих рішень представницькими чи законодавчими органами;

Ø  втручання держави на основі демократичних рішень — наприклад, експропріація приватної власності на користь суспільства — обмежує розвиток і свободу особистості, тобто відбувається неприпустимим глибоке втручання в приватну сферу людини.

Програма Соціал-Демократів – це створення державних і суспільних механізмів подолання вищенаведених протиріч.

БАЗОВІ ЦІННОСТІ

Базовими цінностями українських Соціал-Демократів є:

Ø  СВОБОДА, яка означає можливість жити на основі власного ніким не зумовленого вибору, не суперечить волі і вільному вибору інших членів суспільства. Тільки той, хто в достатній мірі застрахований в соціальному відношенні, може користуватися своєю свободою.

Ø  СПРАВЕДЛИВІСТЬ, яка означає рівну свободу і рівні життєві шанси для всіх українців. Вона передбачає рівні можливості участі в освіті, праці, соціальному забезпеченні та культурному житті, в користуванні всіма благами демократії. Справедливість зобов'язує: той, хто заробляє вище середнього і володіє власністю, більшої, ніж інші, має і вносити більший внесок на благо суспільства.

Ø  СОЛІДАРНІСТЬ, яка означає взаємний зв'язок, єдність і допомогу між членами суспільства та окремими групами. Вона являє собою готовність людей постояти один за одного і допомогти один одному, проявляється у відносинах між сильними і слабкими, між поколіннями та між соціальними і етноконфесійними групами. Солідарність — це потужна сила, що об'єднує наше суспільство в готовності допомогти один одному.

Центральним пунктом цієї тріади для українських Соціал-Демократів на даному етапі розвитку суспільства є СПРАВЕДЛИВІСТЬ:

Ø  без СПРАВЕДЛИВОСТІ неможлива реалізація декларованої СВОБОДИ;

Ø  боротьба за СПРАВЕДЛИВІСТЬ породжує СОЛІДАРНІСТЬ і веде до СВОБОДИ.

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Соціал-Демократи виступають за свободу кожної людини, і в той же час – за створення механізмів подолання соціальних бар'єрів на шляху до реалізації основних прав людини. Ми шукаємо баланс між егоїстичними інтересами людини і суспільним благом, приводячи обидва фактора до спільного знаменника – балансу обґрунтованих інтересів.

Для забезпечення такого балансу, держава зобов'язана:

Ø  забезпечити вільний доступ до інфраструктури, що дає можливості для гідного життя та розвитку громадян;

Ø  надати громадянам – за рахунок перерозподілу суспільного – можливості для вільного і активної участі в житті суспільства та демократичних процесах;

Ø  створити таку формальну організацію ринкової економіки, в рамках якої працівники найманої праці могли б зберігати свої демократичні структури і вільно представляти та реалізовувати свої інтереси.

Кінцевою метою державної політики у всіх сферах має стати побудова соціальної держави, в якій:

Ø  СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТИ — від дошкільних закладів до університету — є для українців безкоштовною і влаштована за принципом «беремо всіх». Однак, на державну стипендію можуть розраховувати лише 10% найбільш малозабезпечених студентів і 10% – найкращих учнів. При цьому, паралельно безкоштовної державній системі освіти може вільно існувати платна – приватна;

Ø  АБСОЛЮТНА БІЛЬШІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, включаючи щорічну диспансеризацію, є безкоштовними. При цьому паралельно можуть існувати і розвиватися приватна та/або страхова медицина. НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА є безкоштовною, незалежно від форми власності закладу, в якому вона надана (для приватних медичних закладів у таких випадках передбачається часткова компенсація наданих послуг);

Ø  ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ПЕНСІЙ буде захищати українців від бідності в старості. Розмір пенсій повинен забезпечувати прийнятний рівень життя (див. нижче) і бути прив'язаний до доходу;

Ø  У РАЗІ БЕЗРОБІТТЯ українці до півроку будуть отримувати 80 % останньої зарплати, але не більше, ніж середня зарплата по області / регіону.

Ø  СТРАХУВАННЯ по БЕЗРОБІТТЮ має бути засноване на принципах добровільності та державної підтримки і організоване у вигляді членських кас, якими керують профспілки. Вступаючи до профспілки, працівник автоматично стає членом каси підтримки безробітних, але в ній можна також складатися, не будучи членом профспілки. Каси підтримки безробітних фінансуються частково за рахунок членських внесків, частково – з державного та місцевого бюджетів.

Ми вважаємо глибоко помилковою і антисоціальною практику встановлення мінімальної заробітної плати і пенсії, що є на нинішньому етапі законодавчим закріпленням злиднів. В якості розрахункової одиниці повинен бути прийнятий новий показник – «ПРИЙНЯТНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ», прив'язаний до суми, яка залишається на одну людину в сім'ї / домогосподарстві після сплати податків та оплати послуг ЖКГ.

«Прийнятний рівень життя» – це сума мінімуму доходу громадян України після сплати податків та оплати послуг ЖКГ, яка щоквартально індексується. Саме ця сума повинна стати орієнтиром при розрахунку субсидій для сімей / домогосподарств.

В рамках політики децентралізації ми допускаємо введення регіональних «прийнятних рівнів життя» (в областях, районах та окремих населених пунктах) за умови, що вони перевищують загальнонаціональний показник і фінансуються з місцевих бюджетів.

«Прийнятний рівень життя» має стати одним з найважливіших регуляторів не тільки соціальної, але й економічної політики української держави. Так, підприємства малого та середнього бізнесу можуть претендувати на різні пільги і преференції за створення нових робочих місць тільки в тому випадку, якщо заробітна плата працюючих забезпечує їм «прийнятний рівень життя» без дотацій з держбюджету.

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Українські Соціал-Демократи, слідуючи принципам європейської соціал-демократії, засновують свою економічну політику на такій тріаді:

Ø  ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, яке включає науково-технічний прогрес, підвищення соціальних стандартів та відповідальність за екологічні наслідки перед нинішнім поколінням, за витрачання відновлюваних ресурсів – перед своїми дітьми та онуками.

Ø  СОЦІАЛЬНЕ ВИРІВНЮВАННЯ, необхідне тому, що власність і, як наслідок – доходи, розподілені в Україні несправедливо. І тому наша принципова відмова від перегляду підсумків приватизації цілком органічно супроводжується готовністю здійснювати соціальну податкову політику, яка обмежує нерівність доходів, і, як наслідок – сприяє рівності можливостей.

Ø  ПРОГРЕС, який передбачає пріоритет довгострокових цілей товариства – соціальних, культурних, екологічних, демографічних і т. д. над короткостроковими економічними інтересами окремих осіб.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК

Головна проблема сьогоднішнього Національного Банку України – його формальна незалежність, яка на практиці трактується як непідконтрольність і безвідповідальність. В Соціал-Демократичній державі керівництво Національного банку має самостійно обирати доступний йому інструментарій регулювання фінансово-банківського сектора, але за умови щоквартального звіту з П'ЯТИ БАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ:

1)      курс національної валюти до долара та/або корзини світових валют;

2)      золотовалютні резерви і їх структура;

3)      індекс інфляції;

4)      кількість безробітних;

5)      кількість громадян та/або домогосподарств, які отримують дотацію з бюджету для досягнення прийнятного рівня життя».

Зрозуміло, за всіма цими параметрами НБУ несе солідарну відповідальність з Кабміном, саме тому ми наполягаємо на внесення поправок в порядок призначення глави Нацбанку: збереженні права Президента пропонувати кандидатуру голови НБУ з обов'язковим підтвердженням його повноважень Верховною Радою при зміні Кабінету Міністрів.

ПРОМИСЛОВА / ІНДУСТРІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Соціал-Демократи виходять із сучасних уявлень економічної науки, підтверджених спеціальними комюніке Європейської Комісії «За європейський промисловий ренесанс» (січень 2014 року), згідно з яким саме промислове зростання є драйвером економічного зростання, незалежно від внеску промисловості в загальний ВВП. Так, Євросоюз має намір довести частку промисловості в ВВП з 15% до 20%, тобто, збільшити обсяг промисловості більш ніж на третину (з урахуванням невеликого економічного зростання).

Соціал-Демократи вимагають, перш за все, зупинити стрімку деіндустріалізацію України. Ми маємо намір запропонувати і активно реалізовувати як комплексні, так і галузеві програми реіндустріалізації країни на основі сучасної світової кон'юнктури, а також готові – ставши на чолі держави – вести активну і жорстку конкурентну боротьбу за гідне місце України в світовому розподілі праці.

Завдання держави – визначити пріоритети серед експортно-орієнтованих галузей та галузей з високою доданою вартістю і забезпечити проведення інтегрованої промислової політики; іншого способу позбавитися як від зовнішньої сировинної залежності, так і уникнути деградації до сировинній економіці 1-2 переділу просто не існує.

Головним інструментом проведення державної політики промислової / індустріальній сфері має стати Державний Банк Реконструкції та Розвитку (Державний Індустріальний Банк), націлений на підтримку конкурентоспроможних вітчизняних підприємств і розвиток сучасних «проривних» технологій. Паралельно з Державним Банком Реконструкції та Розвитку (Державним Індустріальним Банком), інструментом стимулювання індустріального розвитку має стати відроджений на нових принципах ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ.

Занедбані «промзони» повинні бути трансформовані в ІНДУСТРІАЛЬНІ ЗОНИ, в кожній з яких можуть розміститися десятки невеликих сучасних підприємств. Це потребує вдосконалення законодавства про технопарки, індустріальні зони та державно(муніципально)-приватне партнерство.

Виходячи із загальнонаціональних, галузевих та регіональних програм промислового / індустріального розвитку, має бути відновлено ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ («розподіл») на ВИПУСКНИКІВ професійно-технічних училищ і технічних спеціальностей Вузів за дефіцитними спеціальностями.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Роль української держави в Аграрно-Промисловому Комплексі (АПК) України Соціал-Демократи вбачають у забезпеченні:

Ø  продовольчої безпеки країни та підтриманні соціально-низьких роздрібних цін на продукти мінімального продовольчого кошика;

Ø  постійного зростання експорту сільгосппродукції, як найважливішого джерела валютних надходжень у середньостроковій перспективі;

Ø  соціальної функції для безробітних, які переїжджають з міст у сільську місцевість на час кризи.

На думку партії, повноцінне виконання цих завдань українська держава може забезпечити тільки зберігши переважаючу роль державної і муніципальної / комунальної форм власності на землі сільськогосподарського призначення.

Ми виступаємо ЗА РЕГУЛЬОВАНИЙ РИНОК:

Ø  СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ – в інтересах дрібного і середнього сільгоспвиробника. Мета державного регулювання – підтримання конкурентоспроможності дрібного і середнього агробізнесу. Основні інструменти – державні закупівлі в приватних та фермерських господарств за справедливими цінами, що дозволяють забезпечити розширене відтворення, а також – стимулювання внутрішнього попиту на вітчизняну сільгосппродукцію.

Ø  ОРЕНДИ ЗЕМЛІ – в інтересах дрібних власників. Мета державного регулювання – підтримання високої ціни на оренду земель сільськогосподарського призначення, що належить пересічним українцям. Це є частиною політики Соціал-Демократичної держави, спрямованої на захист соціально-вразливих груп населення, які проживають у сільській місцевості. За нашими розрахунками, у цінах 2016 року середня справедлива вартість оренди гектара землі сільськогосподарського призначення становить 20 – 25 тисяч грн. у рік за гектар. Саме на ці цифри (з урахуванням індексу інфляції) – в якості мети державного регулювання, Соціал-Демократи будуть орієнтуватися при розробці заходів державного регулювання в АПК.

Ми виступаємо ПРОТИ відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення на ліберальних принципах. Покупцем землі «першої руки» у громадян України має бути держава в особі Державного Земельного Фонду (див. нижче), покупцем землі у держави повинен бути, насамперед, українські громадяни, які бажають вести власне підсобне господарство та дрібні фермери.

Основним інструментом проведення державної політики в аграрній сфері має стати ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ БАНК, як механізм фінансування АПК і ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД, як механізм ефективного управління землями сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності.

Головне завдання Державного Аграрного Банку – забезпечити пільгове кредитування сільгоспвиробників (у першу чергу – дрібних і середніх) і привести його у відповідність з сезонним характером сільгоспвиробництва. Крім того, Державний Аграрний Банк має забезпечити пільгове і довгострокове кредитування громадян, що купують у Державному Земельному Фонді ділянки для ведення індивідуального / підсобного господарства.

За розрахунками Соціал-Демократів, на сьогодні пільгова ставка для АПК повинна відповідати ½ ставки НБУ з виплатою відсотків раз на півроку, а основної суми – наприкінці терміну. В подальшому, в разі стабільного розвитку, пільгова ставка не повинна перевищувати 5% річних.

Соціал-Демократи докорінно змістять акценти в розвитку вітчизняного АПК. Для нас пріоритетом є не великі агрохолдинги латифундистів, а індивідуальні та фермерські господарства, малий і середній бізнес в агропереробці вітчизняної продукції, логістиці, оптова та роздрібна торгівля.

Соціал-Демократи виступають за створення за підтримки держави і місцевих властей обласних і районних комплексних програм:

Ø  створення стабільних економічних ланцюжків «від лану до столу» з опорою на фермерські господарства і малі підприємствам у сфері АПК;

Ø  забезпечення торговими місцями на ринках місцевих фермерів. Тут мова йде як про квотування місць на міських роздрібних ринках для сільських товаровиробників, так і про відтворення системи місцевих («недільних») дрібнооптових ринків.

Соціал-Демократи будуть домагатися введення єдиних стандартів гідної якості життя в міській і сільській місцевості, зокрема, забезпечення сільській місцевості:

Ø  якісною системою шкільної освіти (включаючи повноцінну програму «шкільний автобус») і медичного забезпечення;

Ø  якісними дорогами, зручними переходами і зупинками громадського транспорту;

Ø  цілодобовим енерго- і водопостачанням кожної квартири та помешкання;

Ø  повноцінним нічним освітленням вулиць усіх населених пунктів.

Наша мета: зробити сільську місцевість настільки ж привабливою для молоді, як і місто – з точки зору реалізації свого людського потенціалу. А це можливо, в першу чергу, як результат цілеспрямованої державної політики створення в сільській місцевості робочих місць з гідною оплатою праці.

ПРОФСПІЛКИ

Соціал-Демократи – перша українська партія, що повернулася обличчям до профспілкового руху. Саме в особі профспілок – від загальнонаціональної Федерації Профспілок України до незалежних профспілок окремих підприємств – ми бачимо інструмент реалізації соціальних прав працівників та захисту їх від ліберального свавілля держави та роботодавців.

Наша мета – створення ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, за якого професійні спілки реально матимуть рівні права з союзами роботодавців, – як на загальнонаціональному, так і на галузевому рівні.

Під ефективним соціальним партнерством ми розуміємо політичну ідеологію і практику мирного і неконфронтаційного способу врегулювання соціальних протиріч між групами і класами суспільства, – в рамках інституцій громадянського суспільства. Однак, на сьогодні роботодавці та держава, що знаходиться на їхньому боці, не готові до такого діалогу, діючи в протистоянні з особами найманої праці з позиції сили, яку забезпечує їм чинне трудове законодавство.

Соціал-Демократи виступають за законодавче розширення ПРАВА на СТРАЙК, як справедливої форми відстоювання прав найманих працівників.

Соціал-Демократи у союзі з профспілками взяли курс на примус роботодавців до соціального партнерства, що включає в себе як вимога перегляду Трудового Кодексу, так і підтримку протестного, зокрема – страйкового руху, захист соціальних прав і людської гідності трудящих.

Ми вважаємо, що Соціал-Демократична держава має виступати в якості основного роботодавця в країні, що дозволить створити високий попит на робочу силу, особливо – кваліфіковану. Ми приймемо закони, які регулюють роботу нових підприємств змішаних форм власності: профспілкової, приватно-профспілковій, державно-профспілковій і т.д.

Ми виступаємо за соціальне партнерство на ТРЬОХ РІВНЯХ:

Ø  на рівні державних підприємств – регульовані правом генеральні тарифні угоди між загальнонаціональними профспілками і урядом;

Ø  на загальнонаціональному суспільно-публічному рівні – регульована правом взаємодія між профспілками, спілками роботодавців і держави;

Ø  на рівні окремих промислових об'єднань, концернів, фірм і підприємств – регульована правом взаємодія між профспілками і власниками/керуючими бізнесом.

Соціал-Демократи виступають за галузеву тарифну автономію, за якої галузеві профспілки і союзи роботодавців мають право укладати тарифні угоди / колективні договори без втручання держави, – зрозуміло, в рамках чинного законодавства.

І, що найважливіше, Соціал-Демократи наполягають на участі найманих працівників в управлінні підприємством у формі делегування членів місцевої профспілки у Виробничі Ради – обов'язкові органи середніх і великих підприємств, склад і повноваження якої будуть закріплені законодавчо.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

Соціал-Демократи при виробленні зовнішньоекономічної доктрини виходять з сьогоднішніх реалій глобального світу, який, з одного боку, сприяв економічному і соціальному прогресу в світі, з іншого – поставив світ перед новими соціальними викликами. Ми рішуче відкидаємо схожі тези ринкових фундаменталістів і лівих радикалів про те, що за нинішнього рівня конкуренції, першими жертвами стануть соціальні та екологічні стандарти. Навпаки, країни з найвищими соціальними і екологічними стандартами є, одночасно, найбільш конкурентоспроможними. В якості орієнтира українські Соціал-Демократи бачать Фінляндію, Швецію, Норвегію і Данію, в яких конкурентоспроможну соціально-економічну систему створили партії соціал-демократичного спектру.

Таким чином, з точки зору Соціал-Демократів, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ є продовженням ВНУТРІШНЬОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ.

Що ж стосується СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ, то її запорукою є МИРНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ конфлікту на Донбасі, ключовим елементом якого є децентралізація з передачею значної частини повноважень місцевому самоврядуванню.

Соціал-Демократи виступають за ПОВНУ РІВНОПРАВНІСТЬ усіх регіонів, але допускають ПЕРЕХІДНИЙ ПРОЦЕС (3-5 років), протягом якого Окремі Райони Донецької і Луганської Областей (ОРДЛО) будуть мати особливості в частині обсягів місцевого самоврядування.

Що ж стосується орієнтирів зовнішньоекономічної діяльності, то виходячи одночасно з принципів національної безпеки і економічного прагматизму, Соціал-Демократи формулюють їх наступним чином, – торгово-економічний оборот:

Ø  з Євросоюзом – стільки, скільки можливо;

Ø  з СНД – стільки, скільки необхідно;

Ø  з США та Китаєм – з орієнтиром на щорічний приріст;

Ø  з великими потенційними торговельними партнерами (Туреччина, Канада, Південна Корея, Ізраїль тощо) – з орієнтиром на позитивний зовнішньоторговельний баланс.

РОЗДІЛ II. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ ПАРТІЇ. РЕФОРМИ.

         Досягнення поставлених цілей та завдань Партії, викладених в даній Програмі можливе шляхом перемоги Партії та її представників на демократичних виборах, приходу членів Партії до влади, прийняття змін до діючого законодавства та сумлінної праці Партії та її представників в органах держави та місцевого самоврядування на користь простих людей.                                                          Поставлені ідеологічні цілі та завдання Партія пропонує досягнути шляхом проведення таких реформ:

           

   Реформи, спрямовані на наповнення дохідної частини бюджету та розвиток економіки:

·       Націоналізація стратегічних галузей економіки - нафтогазового сектору, теплокомуненерго, важкої металургії, шахт, хімічної промисловості. (+100% існуючого бюджету);

·       Державна монополія на виробництво та продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів. (+30% існуючого бюджету);

·       Ліквідація зайвих державних органів, контролюючих, бюрократичних, інституту Президента, Податкової служби, СБУ, прокуратури, реєстраційних, наглядових - (+30% існуючого бюджету);

·       Ліквідація всіх податків та будь-якої бухгалтерської та іншої звітності. Введення двох податків - 10% на доходи юридичних осіб, 10% на доходи фізичних осіб. Всі податки мають сплачувати виключно банки шляхом автоматичного списання коштів з безготівкових рахунків;

·       Детінізація економіки. Швидкий, поступовий перехід на виключно безготівкові розрахунки;

·       Введення медичного податку ( медичного страхування) - 5% на доходи фізичних осіб, 2% на доходи юридичних осіб;

·       Перерозподіл бюджетних видатків на соціальну сферу згідно пріоритету: заробітні плати, пенсії, соціальні виплати, медицина, освіта, житло;

·       Створення інноваційних підприємств;

·       Сурова кримінальна відповідальність для політиків, чиновників, які привласнюють бюджетні кошти;

·       Законодавче зниження ставок по депозитам до 1%, по кредитам до 3%;

·       Законодавче обмеження комісій на курсах купівлі-продажу валют на рівні 0,5% ;

·       Законодавче зобов'язання всіх прибуткових компаній та підприємців здійснювати витрати на соціальну сферу, благодійність на рівні мінімум 5% прибутку;

·       Припинення практики бездумного запозичення та витрачання кредитів коштів;

   Реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією:

·       Підвищення заробітних плат міліціонерам, лікарям, державним службовцям до максимально можливого рівня;

·       Ліквідація 90% державних, контролюючих органів;

·       Популяризація в ЗМІ прозорої економіки, демократичних, правових стандартів;

·       Привчати дітей з раннього віку до високих моральних якостей, навчати, що гроші - це не головне, що є в житті;

         Політичні реформи :

·     Зниження прохідного бар'єру до парламенту для партій до 1%;

·     Децентралізація влади. Передача 90% повноважень центральної влади місцевим радам;

·     Проведення референдумів та плебісцитів по всім важливим питанням, що мають вагоме значення для суспільства;

·     Ліквідація недоторканості народних депутатів України та суддів;

·     Запровадження практики відкликання виборцями депутатів усіх рівнів і суддів, які не виправдали довіри;

·     Реформа судової системи. Введення системи виборності суддів;

Екологічні реформи :

·     Дотримання чистоти та порядку на вулицях, в громадських місцях, суворі штрафи за забруднення навколишнього середовища;

·     Державний контроль над екологічними стандартами;

·     Поступова заборона до руху автомобілів старого зразка, що не відповідають сучасним екологічним стандартам;

·     Впровадження сучасних екологічних біотехнологій по переробці сміття, відходів;

·     Законодавче зобов'язання компаній і приватних підприємців висаджувати дерева, зелені насадження, облаштовувати міні парки та зелені зони в місцях своєї діяльності;

·     Привчати дітей з раннього віку про необхідність дотримуватися принципів чистоти та порядку;